Ředitelka Mateřské školy Komořany oznamuje, že pro školní rok 2024 – 2025, který začíná dnem 1. 9. 2024 a končí 31. 8. 2025

je výše úplaty stanovena na 600,- Kč za měsíc.

Způsob stanovení a výše úplaty se řídí § 123 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. S účinností od 1. 1. 2024 stanovuje úplatu zřizovatel školy a ředitel o výši úplaty vhodným způsobem informuje zákonné zástupce dětí. Částku úplaty jsou zákonní zástupci dítěte povinni uhradit nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.