1. Ředitelka mateřské školy stanovuje pro školní rok 2019/2020, který začíná dnem 1.9.2019 a končí  31.8.2020 úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 500,-Kč.
  2. Rodiče jsou povinni hradit úplatu od data nástupu do MŠ, které je uvedeno na Rozhodnutí o přijetí  dítěte do mateřské školy, i když se datum se skutečným nástupem dítěte do MŠ neshoduje.
  3. Úplatu budou zákonní zástupci dítěte provádět bezhotovostní platbou, popřípadě hotově v kanceláři vedoucí školního stravování, vždy v úterý od 6.45 do 15.30 hodin, ve čtvrtek od 6.45 do 11.30 hodin, nejpozději však do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Výjimkou bude prázdninové období. V tomto případě bude současně stanoven termín doby uzavření provozu mateřské školy, poměrná výše úplaty a datum splatnosti úplaty.
  4. Pověřenou pracovnicí pro výběr úplaty je vedoucí školního stravování, paní Jana Antonovičová. V její nepřítomnosti vybere úplatu ředitelka školy. Za veškerou evidenci týkající se úplaty zodpovídá pí Jana Antonovičová.
  5. Osvobozen od úplaty bude ten zákonný zástupce,  který včas předloží ředitelce školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc a doklad o pobírání dávek pěstounské péče nebo sociálního příplatku stanovený § 20 až 22 zákona č. 117/2005 Sb. o státní podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Na později doložené žádosti ( tzn. po patnáctém dni následujícího měsíce ) nebude brán zřetel  a úplatu za předškolní vzdělávání musí zákonný zástupce uhradit.
  6. Vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 roku věku je bezúplatné. 
  7. Na měsíce červenec a srpen, kdy bude provoz mateřské školy přerušen, stanoví ředitelka mateřské školy takovou výši úplaty, která bude odpovídat rozsahu přerušení provozu mateřské školy. Výše úplaty bude stanovena pevně pro všechny děti. Prázdninová výše úplaty bude zveřejněna na nástěnce školy současně s oznámením o přerušení provozu mateřské školy.
  8. Při neuhrazení úplaty ( dle § 35 školského zákona) za předškolní vzdělávání do patnáctého dne následujícího měsíce za měsíc předchozí, může ředitelka školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout  o ukončení předškolního vzdělávání.

 

Účinnost : 1. 9. 2019
V Komořanech 3. 4. 2019
Bc.Marcela Bartošková

ředitelka mateřské školy


Platba za stravovani v MS:

celodenní stravování: 31,- Kč

dopolední svačinka: 7,- Kč

oběd: 18,- Kč

odpolední svačinka: 6,- Kč

Poplatky za stravování a školné probíhá bezhotovostní platbou